Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
A+ R A-
26-01-2012

Застраховка гарантира сигурност при безработица

Дайте вашата оценка
(3 гласували)
Борис Борисов, изпълнителен директор на „Април Риск Салюшънс” АД Борис Борисов, изпълнителен директор на „Април Риск Салюшънс” АД
Имате нужда от финансова помощ, за да посрещнете неизбежните месечни разходи, в случай че внезапно останете без работа? Тогава застраховката „Защита на дохода” е най-добрият избор за вас. „Защита на дохода” може да се окаже безценна инвестиция, тъй като можете да разчитате на сигурни пари по всяко време - ако останете без работа поради независещи от вас причини, ще получавате твърда месечна сума за период от 6 или 9 месеца. Месечните суми по застраховката и обезщетението за безработица, което ще получите от държавата, са гарантирани средства, с които ще разполагате. Когато боледувате или претърпите злополука и се нуждаете от лечение за повече от 30 дни, разчитате на твърди суми в размер от 100 до 1000 лв. месечно. Тези пари са вашата гаранция, че ще посрещнете извънредните разходи, за да се лекувате спокойно. В случай на злополука с фатален край или с трайна нетрудоспособност семейството на застрахования ще разполага с еднократно парично обезщетение в размер от 2000 до 20 000 лв. в зависимост от закупеното покритие.

Новият за българския пазар продукт се предлага от застрахователния брокер „Април Риск Салюшънс“ АД, част от международната компания April Group. Продуктът е разработен съвместно с най-големия по размер на активите застраховател в света - AXA, който за първи път ще издаде у нас полици директно към крайни клиенти.
„Защита на дохода - Април“ е индивидуална застраховка, чието действие се отключва при настъпване на застрахователно събитие (смърт вследствие на инцидент, постоянна или временна загуба на трудоспособност, заболяване или загуба на работа). В случай на загуба на работа, т.е. при настъпване на риска „безработица“, застрахователят осигурява редовни месечни обезщетения, платими за период, избран от клиента, който може да бъде 6 или 9 месеца. При временна нетрудоспособност са гарантирани редовни месечни обезщетения за посрещане на разходите в случай на заболяване или злополука, платими отново 6 или 9 месеца.  В случай на трайна нетрудоспособност вследствие на злополука от най-малко 50% застрахователят изплаща еднократно обезщетение в размер, равен на пълната застрахователна сума - от 2000 до 20 000 евро. При смърт вследствие на злополука застрахователят изплаща еднократно обезщетение в размер, равен на пълната застрахователна сума от 2000 до 20 000 евро на семейството или ползващите лица, посочени от клиента. 
Продуктът е ориентиран към нуждите на всички наети лица, които могат да загубят работните си места не по тяхна вина, например поради намален обем на работа, сезонни или масови съкращения. За да получи обезщетение обаче, клиентът трябва да се е регистрирал в бюрото по труда и да получава обезщетение за безработица от НОИ.
И в момента на пазара се предлагат множество подобни продукти, но покритие „безработица“ може да бъде купено предимно към ипотечните кредити.
За да сключи полицата, кандидатът за застраховане трябва да отговаря на редица изисквания. Те се декларират от клиента. Не се изисква предварителен преглед.

Кой може да бъде застрахован

Кандидатът трябва да е гражданин на РБългария и да има постоянна адресна регистрация на територията на РБългария;
Да е на възраст (изчислена на база точната рождена дата) над 22 и под 55 години;
Да има сключен постоянен трудов договор с минимум 30 работни часа трудова заетост седмично, от най-малко 12 месеца, с един и същ работодател;
Да не е самоосигуряващо се лице или в близка роднинска връзка с работодателя;
Да не е пенсионер;
Нито той, нито неговият работодател да са предявявали писмено или устно предизвестие за освобождаване от длъжност (масови съкращения или индивидуално), да не е налице доброволно или принудително напускане или прекратяване на трудовото правоотношение едностранно или по взаимно съгласие;
Да не страда от трайна нетрудоспособност;
Да не е в отпуск по майчинство или да получава обезщетение;
Да не е бил регистриран в някое териториално поделение на Агенцията по заетостта като безработен през последните три години;
Към момента на сключване на застраховката да не е в болнични поради заболяване или    злополука;
Да не е ползвал в последните 3 години отпуск по болест за повече от 30 дни - в случай на заболяване, или за повече от 60 дни - в случай на злополука;
Да не е инвалид или с хронично заболяване, в резултат на което в рамките на последните 12 месеца да е получавал медицинско лечение или да е бил поставен под медицинско наблюдение.  
Клиентът може да избира между петнадесет нива. Изборът трябва да е съобразен с изискването месечната сума на обезщетение в случай на безработица да не надвишава 70% от средния нетен доход на клиента. Изключение прави само първо ниво на застраховката (2000 евро/100 евро/50 евро), където минималният среден нетен доход е 220 лв.). Средният нетен доход на клиента се изчислява на тримесечна база. Интересен момент е, че нивото на образование на клиента е от значение при формирането на премията. Клиентите с висше образование ползват 20% отстъпка от премията за целия период на застраховката.
Изборът на застрахователна сума се прави въз основа на средния нетен доход, изчислена на тримесечна база. Например при средна месечна нетна заплата от 1000 лв. клиентът избира между нивата на покритие, при които месечното обезщетение в случай на безработица не надвишава 70% от дохода му. В този случай максималната сума на месечно обезщетение, която може да избере клиентът, е 700 лв. или 350 евро, а минималната е 200 лв. или 100 евро.
Месечната премия при 6-месечен период на обезщетение например при ниво на застрахователно покритие 1 за кандидати със средно образование е 2,8 евро, а за тези с висше образование - 2,4 евро. При ниво 15 тези суми са съответно 27,8 евро и 24 евро.
Месечната премия при 9-месечен период на обезщетение при ниво на застрахователно покритие 1 за кандидати със средно образование е 3,7 евро, а за тези с висше образование - 3,2 евро. При ниво 15 тези суми са съответно 37 евро и 32 евро.
Застрахователят изисква задължителна промяна на нивото на застрахователно покритие в случай на настъпило съществено намаление на нетния месечен доход на застрахования, водещо до промяна на застрахователната сума съгласно таблицата на застрахователните суми. Извън задължителната промяна промяна е възможна в края на всеки едногодишен застрахователен период. Срокът за уведомление за желани или настъпили промени е най-малко 30 дни преди датата на падежа. За падеж на застраховката се счита денят начало на застраховката през всяка календарна година.
Специфични за застраховката са периодът на изчакване и периодът на изключване. Под период на изчакване се има предвид периодът след началото на застраховката, през който в случай на възникване на застрахователно събитие застрахователят не осигурява покритие. При рисковете смърт вследствие на злополука и трайна нетрудоспособност няма изчаквателен период, по риска временна нетрудоспособност този период е 30 календарни дни, а по риска безработица -180 дни от началото на застраховката.
При рисковете смърт и трайна нетрудоспособност вследствие на злополука няма период на изключване, по риска временна нетрудоспособност този период е 30 календарни дни, а по риска безработица - 60 дни. (Този период е част от периода на обезщетение.)

Блиц интервю:
Застраховането на личнoстта в България е подценено

Господин Борисов, какво ви провокира да предложите този продукт на българския застрахователен пазар?
- Преди всичко фактът, че застраховането на личнoстта в България е подценено и неразвито. Това е сектор, който има много голям потенциал за разтеж. Разбира се, необходимо е много постоянство в тази посока. Аз считам, че клиентите имат нужда от внимателно и подробно обяснение относно характеристиките на този вид продукти. Разяснение какво е покритието, какви за изключенията, как могат да декларират застрахователно събитие и съответно да получат обезщетение. България е на едно от последните места в света по размер на разхода за застраховане на личността на глава от населението.

Какво отличава този продукт от останалите на пазара?
- Отличава го преди всичко наличието на риск „безработица”, предложена като самостоятелен продукт, без изискването клиентът да има кредит. На практика този продукт няма аналог. Философията е изключително позната на пазара, като това по същество представлява рискова застраховка на личността. Лично аз считам за изключително разумна покупката на рискова застраховка, дори и без наличието на „безработица” в нея.

Българинът застрахова на първо място автомобила си, рядко къщата си и в изключително редки случаи живота си. Какви са вашите наблюдения, да очакваме ли скоро обръщане на тази тенденция?
- Това не е уникално явление. Имало го е и на други пазари, но това, което неминуемо се случва, е обръщанeто на тенденцията. От изключителна важност е да подходим към всеки индивидуален клиент и активно да обясним какво му предлагаме. Нека ви дам пример: Наличието на малка драскотина на вратата на автомобила ни провокира в нас незабавното деклариранe на тази щета и последващото й отстраняване. Профилактичният преглед на здравното ни състояние, сключването на застраховка на личността, която би могла да покрие изцяло или частично бъдещи разходи, е твърде далечна преспектива или изобщо не стои на дневен ред. Ние сме си поставили за цел обяснението на ползите и предимствата на личностното застраховане. Само тогава тенденцията ще се обърне, а аз съм оптимист за това.

Може ли клиентите да ползват данъчна преференция при сключване на застраховката?
- Данъчни преференции при този вид застраховане не се прилагат.


Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

коментари

Интересен продукт...

0 Стефан 2013-05-22 18:58 #1

Цитиране | Докладвай на администратор

Добави коментар

Защитен код Обнови

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Обират най-малко по десет апартамен…

Всеки ден се обират най-малко по 10 апартамента само в София, показват данни на МВР. ...

Ср, 29.02.2012, 19:46

Нова застраховка от Алианц

Специална застраховка „Сейф кард“ към промоционалната си пролетна оферта за банкови к...

Ср, 29.02.2012, 18:15

Prudential се готви да избяга от So…

Най-големият застраховател във Великобритания, компанията Prudential, обмисля да изве...

Пн, 27.02.2012, 19:02

Samsung Life ще купува азиатската I…

Samsung Life Insurance Co., най-големият животозастраховател в Южна Корея разглежда в...

Пн, 27.02.2012, 18:59

AXA с 57% ръст на печалбата

Френската  AXA Sa, вторият по капитализация застраховател в Европа, е увеличил чистат...

Сб, 18.02.2012, 00:02

Печалба на Aegon е паднала четири п…

Холандският застраховател Aegon NV, собственик на американската застрахователна компа...

Сб, 18.02.2012, 00:01

Печалбата на MetLife Inc. е скочила…

MetLife Inc., най-голямата в САЩ компания в областта на животозастраховането, рязко е...

Пт, 17.02.2012, 16:44

Франция разреши късите продажби на …

Френският регулатор на финансовия пазар (Autorite des marches financiers, AMF) махна ...

Пт, 17.02.2012, 16:43

Hannover Re ще отчете по-голям прих…

Чистият приход на годишна база на третата по големина презастрахователна компания в с...

Пт, 17.02.2012, 16:41

Moody's понижи рейтинга на пет заст…

Международната рейтингова агенция  Moody's Investors Service понижи рейтинга за финан...

Пт, 17.02.2012, 16:35

Календар

« Юни 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Вход потребители