Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
A+ R A-
29-08-2011

Превратностите на живота

Дайте вашата оценка
(0 гласували)

Нормално е банката да е тази, която да помисли за клиента, когато той взима кредит, защото практиката показва, че повечето клиенти не мислят какво би било погасяването на кредита, ако се случи нещо с тях - ако се разболеят, загубят работата си или се случи по-тежко събитие като смърт. Банката трябва да информира клиентите си за всички случаи, които те биха могли да срещнат по пътя на изплащане на кредита, защото кредитът е не само краткосрочен за две или пет години, но особено при кредитите за закупуване на жилище той съпътства човека през по-голямата част от житейския му път, коментира преди време банков служител. Застраховката „Живот” към жилищен кредит е задължителна, тъй като това е един много дългосрочен ангажимент, който клиентът поема към банката - да изплаща своето задължение, но също така и банката поема ангажимент към клиента - да му подсигури тези средства. И тъй като вземането на такъв голям кредит е малко или много рисково и за самото семейство, се изисква от клиента да сключи полицата, за да може преди всичко той самият да се чувства сигурен, че ако се случи нещо, задължението му няма да тежи на неговите наследници и на семейството му. Когато говорим за потребителски кредит, който е по-краткосрочен, застраховката не е задължителна, но е силно препоръчителна. За съжаление обаче не са рядкост случаите, при които наличието на застраховка, която покрива задълженията на кредитополучателя при евентуалната му смърт, да се крие от неговите роднини и те да бъдат принуждавани да изплатят заема. В тези случаи обикновено банката сама сключва рискова застраховка „Живот“ на кредитополучателя. Това се прави в свързана с нея застрахователна компания или пък чрез застрахователен брокер, собственост на кредитната институция. В месечните вноски по заема банката калкулира и премията за застраховката. В случай на злополука, довела до смърт на кредитополучателя обаче, банката постъпва некоректно и не съобщава на роднините му, че той е имал застраховка „Живот“. Вместо това финансовата институция се свързва с роднините на починалия и започва да иска те да изплатят кредита. Ако все пак някой от тях се сети и попита дали кредитополучателят не е имал застраховка, банката отново не предоставя тази информация, позовавайки се на банковата тайна. При други случаи застраховката „Живот“ не покрива дълга на кредитополучателя заради абсурдно условие в полицата.
Наследниците на починали хора с кредити може да се окажат длъжници, дори и да има валидна застраховка „Живот“, която би трябвало да покрие заема, предупреждават юристи. Така излиза, че дори мъртъв длъжникът не се отървава от задължението да плати. Причината е, че застрахователят не е длъжен да даде парите автоматично, а за банката е по-лесно да предяви вземането към наследниците. Кредитните институции предлагат полица „Живот“ към по-големите и дългосрочни заеми. Обикновено те застраховат кредитополучателя в избрано от тях дружество. Ако този, който взема заема, почине и има валидна застраховка, настъпването на смъртта е застрахователното събитие. Тогава банката е длъжна да поиска остатъка по кредита от застрахователя, тъй като полицата е издадена в нейна полза. Застрахователят обаче може да откаже. Сред причините за отказ може да бъде неизплатена премия в пълен размер или укрито обстоятелство - например тежка болест на застрахования, и т. н. Затова обикновено банките, вместо да се съдят със застрахователите, искат връщане на заема от наследниците. При наличие на ипотека за банката е още по-лесно да си събере парите от даденото по кредита обезпечение.  Обикновено, когато тегли кредит и реши да сключи застраховка „Живот“, кредитополучателят подписва т. нар. декларация за застраховане. Така той се присъединява към вече сключен между банката и определен застраховател групов договор, до който той няма достъп. Често на хората не се дава възможност да се запознаят дори с общите условия по застраховката. Така кредитополучателят не само не може да избере най-изгодната за него застрахователна оферта, но дори

не знае с какви клаузи точно се е обвързал

По традиция компаниите никога не питат клиента за каквито и да било промени по застрахователния договор, твърдят експертите. Интересно е да се отбележи, че за разлика от договорите „гражданин - застраховател“ или „гражданин - банка“ в договорите „банка -застраховател“ изрично се записва, че не се допускат едностранни промени в договора. Застрахователното дружество или банката са длъжни да уведомят клиента писмено за всяка промяна в договора, която решат да направят. Това става на адреса, който гражданинът е съобщил. За съжаление има случаи, в които хората изобщо не биват уведомявани за измененията. Това важи особено за вдигането на ежемесечната застрахователна премия, която клиентът обикновено плаща заедно с вноската по кредита си. Не са изключение ситуациите, в които банката прекратява договора със застрахователя, без да каже за това на клиента, особено ако полицата е била бонус към кредита. Така човекът си мисли, че е застрахован и че може да разчита на обезщетение при нужда, а впоследствие се оказва, че полица на негово име реално не съществува. По принцип прекратяването на договора между банката и застрахователя не би трябвало да прекратява индивидуалното покритие на отделния клиент, ако той продължава да си превежда редовно вноските и премията по застраховката. Това обаче не важи за „безплатните“ застраховки.
Любопитна подробност е, че ако хората закъснеят с плащането на месечната застрахователна премия, повечето застрахователи дават определен срок, в който плащането да се възстанови. Ако това не стане и гражданинът пропусне да плати навреме повече от 1 месечна премия, застрахователното покритие се прекратява автоматично. Възможно е застраховката да се реактивира по-късно, ако клиентът отново започне да плаща, но за периода, в който гражданинът е бил нередовен, той няма застрахователно покритие. Клиентите трябва много да внимават с частта от общите условия към договора, в която са изброени изключенията от застрахователното покритие. Застраховка, която би трябвало да покрива риска „продължителни болнични“ например, се оказва, че не важи, ако отпускът по болест е резултат от „предварително съществуващо заболяване, страдание или физическо състояние, както и неговите усложнения и рецидиви, за което застрахованото лице е получило медицинско консултиране, диагностициране или лечение в 2-годишен период преди датата на влизане в сила на застраховката“. Реално погледнато, такава формулировка изключва куп житейски казуси от обхвата на застраховката. Същото е положението и с придобилите популярност покрай кризата застраховки срещу безработица. Хората, които се застраховат срещу „нежелана безработица в резултат на уволнение“, трябва да знаят, че обикновено застрахователите не плащат компенсация, ако уволнението е станало „по взаимно съгласие“ или ако е дисциплинарно. За да платят на клиента, застрахователите обикновено задължително искат съкратеният да е регистриран в съответното бюро по труда като безработен и да получава обезщетение за безработица. Обикновено при дълги болнични или при безработица застрахователят покрива само определен брой вноски по кредита, например 6 вноски по всяка отделна временна нетрудоспособност, но не повече от общо 12 вноски.
За да вземат каквито и да било пари от застраховката си, кредитополучателите трябва да следят изкъсо и друг важен срок - този за уведомяване на застрахователната компания, че е настъпило застрахователно събитие. В повечето случаи този срок е кратък, например 10 дни. Някои компании искат в същия срок да се представят и всички документи по казуса, например решение на ТЕЛК, лична амбулаторна карта, епикриза и т.н. Често тези документи не се набавят нито лесно, нито бързо и срокът за уведомяване се пропуска, а без да се спази тази процедура, няма обезщетение. Ако клиентът представи всички документи за доказване на застрахователното събитие, компанията е длъжна да изплати обезщетението в срока, фиксиран в договора. За по-малките кредити това са обикновено петнадесет дни.
За да се избегнат част от вече споменатите казуси, се предвиждат конкретни промени в Кодекса за застраховане. Във връзка с груповите застраховки „Живот”, сключвани от кредитори (банки) в тяхна полза и върху живота на техните кредитополучатели, се въвеждат разпоредби, насочени към осигуряване на допълнителна защита за кредитополучателите и на техните наследници. Въвежда се изискване

при смърт на кредитополучателя банката да се обърне първо към застрахователя

който да си изпълни задълженията по застраховката, и ако получи мотивиран отказ от него, чак тогава да се обръща към наследниците на длъжника. Непосредствената цел на предлаганата промяна е банката първо да търси погасяването на кредита от  застрахователя, преди да се обърне за плащания от наследниците на починалия длъжник, каквато практика в момента се забелязва от получените жалби в Комисията за финансов надзор. По отношение на груповите застраховки пък се въвежда задължението работодатели, които групово застраховат своите служители и работници по застраховка „Злополука” и „Живот”, да дават пълна информация на служителите си за предмета, условията и сроковете по договора. От друга страна, застрахователите се задължават да публикуват общите си условия по груповите застраховки на страниците си в интернет. По този начин ще се прекрати порочната практика въпросните договори да остават в тайна за служителите. Така на практика те не могат да се възползват от застрахователното покритие в случай на нужда.
По отношение на изискванията към процедурата по завеждане на застрахователни претенции и събиране на необходимите доказателства се предлага промяна, насочена към прекратяване на възникнали порочни практики на необосновано удължаване на сроковете за определяне и изплащане на застрахователно обезщетение. Въвежда се краен срок от 55 дни от завеждане на претенцията, в който застрахователите да могат да изискват допълнителни документи. След представянето на тези доказателства следва да се изплати обезщетението или аргументирано да се откаже неговото плащане (ако са налице необходимите предпоставки за това). Ще се прекрати възможността за необосновано искане на документи и доказателства, което в определени случаи достига до пълна неопределеност във времето и се използва единствено за отлагане на изплащането на обезщетения, коментираха от надзора.
Предлага се и промяна, свързана с доброволността в застраховането, като се забранява принуждаване на потребител на застрахователни услуги да ползва услугите на определен застраховател или посредник. Промяната се разпростира и върху застрахователното посредничество, тъй като зачестяват случаите, при които предприятия от финансовия сектор, които са части от финансова група (например кредитна институция, застраховател и застрахователен посредник), по договорен път да отнемат правото на свободен избор на потребителите на финансова услуга. Така например срещана практика е при даване на банков кредит банката да поставя условие за сключване на застраховка като форма на обезпечение на кредита, като определя и застрахователя, с който да се сключи застраховката, и посредника, чрез който да бъде сключен договорът, което е нарушение на основния принцип на доброволността в застраховането. Не е рядкост в такива отношения единственият надлежно защитен интерес да е този на финансовите институции, докато на потребителя се вменява задължение да плати застрахователна премия с калкулирано в нея комисионно възнаграждение, се коментира в мотивите за промените.
На практика

банките желаят да застраховат основно по два вида рискове

Първият е застраховка „Живот”, при която се покрива смърт, причинена от всякакво естество - включително злополуки, както и общи и хронични заболявания. Обичайно продуктът е класическа рискова застраховка „Живот” и покрива единствено загуба на живот. В други случаи се изплащат обезщетения и при трайна нетрудоспособност (от 71% до 100%). Може да бъдат добавени и допълнителни покрития като временна нетрудоспособност и загуба на работа, но това почти не се практикува. Вторият вид е застраховка „Злополука” с покритие на риска смърт само от злополука (индивидуална) на кредитополучателя. В 99% от случаите обаче банките желаят  да направят застраховка „Живот” на своите клиенти с покритие на  риска смърт от всякакво естество, т. е. за всичките рискове - от злополука и от заболяване. Предварително застрахователната компания изисква медицински преглед на клиентите с по-високи суми на кредитите или със здравна декларация при по-малките суми. Ако при своите предварителни проучвания застрахователят установи, че клиент на банка с висока стойност на кредита е с доста сериозен здравословен проблем и с висок риск от заболяване и по тази причина откаже застраховката „Живот”, тогава банката предлага само застраховка „Злополука”. При индивидуалните застраховки, при които заемателят не е в състояние сам да си плати премиите по рисковата животозастраховка, също може да му се предложи само „Злополука“. В някои банки за избор на клиентите се предлагат и двата пакета - „Злополука” и „Живот”.
Застрахователите сключват както индивидуални полици, така и групови договори с финансови институции. Застраховката е неизменна част от управлението на риска на банката, затова всяка от тях сама преценява каква задължителна застраховка да изисква от клиентите си - „Злополука” или „Живот”.
Застраховките може да са групови или индивидуални. Индивидуална е застраховката „Живот” на кредитополучател, погасяващ кредита при свободен погасителен план, и покрива  смърт от каквото и да е естество и трайна загуба на работоспособност от застрахователна злополука 50 и над 50 на сто. Застрахованите по индивидуални полици трябва да поддържат застраховката си редовно, да не пропускат падежите си, когато застраховката е с разсрочени вноски.  При груповите застраховки „Живот” в повечето случаи премията се заплаща от банката, като периодичността може да бъде годишна или месечна. Покритите рискове са задължително смърт от каквото и да е естество и трайна загуба на работоспособност от злополука над 50%. Почти всички банки сключват групови договори за застраховане на всички свои кредитополучатели както на ипотечни, жилищни и потребителски кредити, така и за притежателите на кредитни карти. Обикновено груповите договори са за кредити до 10 000 -15 000 лв., тъй като за тях премията по застраховката, която е за сметка на банката, не оскъпява много кредита. За по-високи кредити банките изискват индивидуални полици, които са за сметка на клиентите.
Вариантите, които предлагат различните банки, са много. При кредит за финансиране на покупка на нова къща/апартамент, докато бъде продаден старият имот, с което се покрива изцяло или частично новата покупка, се изисква застраховка „Живот” на кредитополучателите и имуществена застраховка на обезпечението. При кредит за покупка на жилище „на зелено“ някои банки поемат за своя сметка имуществена застраховка на недвижимия имот с пълно покритие, както и застраховка „Живот” на кредитополучателя. Има случаи, когато застраховката „Живот” е за сметка на клиента и се изчислява върху оставащата главница при ипотечен кредит за покупка на недвижим имот без доказване на доход. Застраховката „Имот” също е за сметка на клиента - също върху оставащата главница. В други случаи банката може да поеме заплащане на разходите във връзка с изискуемата задължителна застраховка, при условие че е сключила договор за централизирано застраховане на кредитополучателите си и кредитополучателят е одобрен от съответния застраховател. При потребителски кредит срещу ипотека пък без доказване на дохода  някъде задължително изискване на банката е сключването на застраховка „Живот” и имуществена застраховка за сметка на клиента. Има и банки, които предлагат  пълен застрахователен пакет безплатно към договора за кредит. Той включва: „Живот”, имуществена застраховка на закупеното жилище, включително и за риска земетресение. Трябва да е ясно, че при настъпване на застрахователно събитие обезщетението не се изплаща директно на кредитополучателя или наследниците му, но се ползват привилегии. При ипотечен кредит например банката се подсигурява, в случай че кредитополучателят не може да продължи да изплаща заема си, защото е починал или е в трайна инвалидност. И вместо банката да ипотекира имота му, заемът се погасява от застрахователя  в рамките на седем дни.
Важно е да се знае дали  „безплатната” застраховка, която банката предлага, е чиста  групова „Злополука” или включва и заболяване, т. е. застраховка „Живот”; какви рискове се покриват - само смърт или по изключение и  трайна нетрудоспособност; до каква степен е покрита инвалидността и т. н. Иначе понякога се случва клиентите да мислят, че имат животозастраховка, а  в действителност тя покрива единствено рискове при злополука. Затова в разговор с банковите служители е хубаво всичко да се изяснява подробно и точно. На всеки клиент трябва да е ясно, че застраховките „Злополука” не покриват риска загуба на работоспособност в резултат на заболяване. Това, за което компанията плаща по застраховката, са смърт, причинена от злополука, и трайна нетрудоспособност (над определен процент, минимум 50%) също вследствие на злополука. При настъпване на събитие от застраховката се ползват банката и застрахованият или неговите наследници.
В банковите сайтове в повечето случаи пише, че сключването на застраховката е „за сметка на банката”. Това е така, но е валиден общият принцип, че

безплатен обяд няма

Полицата струва пари и банката калкулира застраховката „Живот” в  цената на кредита - било то в перото разходи за управлението му, било то в разходите за администриране или като надбавка в лихвения процент. Все пак банката предпочита разходите й да са по-малко. Затова някои застраховки, сключени от банки, не гарантират пълно покритие. Добре е клиентите да са наясно с това. Както и че сумите за погасяване, които плащат всеки месец, зависят и от застраховката. Има разлики и по отношение на покритието. Цената може да бъде по-висока от 2-3 промила (която е обичайната) от застрахователната сума и да достигне до 5 само ако се включи и още един риск като „трайна загуба на трудоспособност” - в резултат на злополука или в резултат на заболяване. Вторият риск обаче не е предпочитан от банките и застрахователните компании, когато се докаже, че клиентът, освен че е изтеглил голям кредит, а и здравословното му състояние не е съвсем добро. Начинът на работа на експертните лекарски комисии понякога дава възможност на хора без сериозно заболяване да получат по-висока степен на инвалидност, което е неизгодно за застрахователите. За банките покриването на този риск също е неизгодно, защото оскъпява застраховката. Рискът трайна инвалидизация от заболяване е много скъп. Затова обикновено се сключва трайна инвалидност от злополука. Трайна загуба на работоспособност от заболяване над 75% се включва в договора само след изрично искане от страна на банката, което се заплаща допълнително. Срокът на застраховката е период в цели години, определен съобразно срока на договора за кредит, така че при изтичането му застрахованият да не бъде по-възрастен от  65 години. Друга променлива величина е тъкмо степента на инвалидност, от която зависи какво плаща застрахователят. В практиката най-често обезщетения се дължат за инвалидност, надхвърляща 50% и 75%. Видът на покритието зависи от оценката на риска, свързан с дадена група кредитополучатели. Например при студентски кредити за кратък срок банката може да избере покритие само злополука. Това е така, защото рискът от загуба на живот в резултат на заболяване не е толкова съществен за такава млада група, където средната възраст е 23-25 години. Пълен медицински преглед обикновено се изисква при индивидуални застраховки „Живот” на кредитополучател. При корпоративен договор между банка и застраховател, независимо за чия сметка е застраховката, се дава възможност за по-приемлива цена, а и застрахователят поставя минимални изисквания за здравословното състояние на застрахованите. Ако банката изисква за определени видове кредити задължително да има застраховка, тогава изискванията на застрахователите се свеждат само до подписване на декларация за медицинското състояние на кредитополучателите. Предимството на груповите застраховки е именно това. Този пакет от прегледи се изисква за застраховки над 75 или над 100 хил. лв., а  при по-ниските стойности се подава само декларация, че клиентът през последните три години не е бил диспансеризиран за съответен списък от болести, като основните са инсулт и инфаркт, и че няма трайна инвалидност над 50%. Застрахователната сума  върху живота на клиента  в масовите случаи е равна на оставащата непогасена част от кредита през годините. Банките предпочитат този начин на формиране на застрахователната сума, защото застраховката става по-евтина както за клиентите, така и за самата банка, която калкулира застраховката в  цената на кредита. В противен случай, ако застрахователната сума е твърда от начало до край и е равна на стойността на кредита, има опасност при събитие в края на периода, непосредствено преди изтичането на срока на кредита, наследниците на кредитополучателя да получат доста голямо обезщетение, а банката ще получи съвсем малка част от застраховката, като в същото време ще трябва да плати много. Затова банките предпочитат да плащат за падаща  в течение на времето и погасяването на кредита застрахователна сума. По принцип застрахователното обезщетение е равно на остатъчния баланс на кредита. Възможно е да има някои отклонения от това правило, но това са малки изключения. Така че, ако кредитополучателят загуби живота си на петата година, застрахователят изплаща на банката остатъчната главница на кредита към датата на смъртта. Относно премията  полицата е с една тарифа за всички кредитополучатели на даден вид кредит, т. е. премията зависи от сумата на кредита и неговия период. Определянето на тарифното число зависи от специфични демографски характеристики на групата като възраст, пол, професия, среден размер на кредита, среден срок на кредита и други фактори.

Кога не може да се получи обезщетение

Обезщетения по застраховките не се изплащат, когато има събития,  непокрити по условията на сключените договори, както и когато не са изпълнени условията по полицата. Такива са укриване на данни за здравословното състояние от страна на клиентите. Това е възможно при потребителските кредити с по-ниска стойност на кредита - до 10 хил. лв., нещо, което се предлага от повечето банки. Клиентът подписва само декларация, че няма сериозни заболявания. Ако застрахователят постфактум установи, че застрахованият е бил на преглед в болница 5 дни преди подписването на полицата и му е установено сериозно заболяване като рак, той няма да изплати обезщетение на наследниците на починалия кредитополучател. Друг възможен казус е, когато застраховката в действителност  е  за злополука, а клиентът почине вследствие заболяване. В този случай не се дължи обезщетение. Клиентът на всяка банка трябва задължително да чете частта, касаеща покритите рискове, а съгласно Кодекса за застраховане е нужно към договора да има специално „Уведомление” (някъде се нарича „Сертификат”) - формуляр с описани условия по застраховката. Документът трябва да се подпише собственоръчно от клиентите. При липса на  подпис застраховката не е валидна.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

коментари

Tratamiento mcg. Tratamiento

I, on the other hand, am in a black sweater, black leggings, and black boots, which pretty much describes my current mentality.

If the above treatments do not provide relief you will need to seek the advice of a doctor.

Do as Do

If the tumor looks somewhat worse at 2 months, that is actually a good sign that it is working.

Pide direcciГіn, ofertas,

That being said, accutane is suspected as being a contributor in order to causing UC (it’s obviously not really proven, just a theory) and it is tough on your gut.

fktrpr94f
The offer on the market is quite generous, but the information bag you have on the hoverboard might be quite poor.

https://farmaciamartinvalverde24h.com/comprar-caberlin-brand-sin-receta/

If you are unfamiliar with DHT, it is simply a form of testosterone that affects sensitive hair follicles as a person ages.

http://www.anavin.ir/tag/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/

I was taking Benadryl, but it offered only short term relief and some lousy side effects.

0 Miz 2020-02-25 19:53 #1219

Цитиране | Докладвай на администратор

301 Moved Permanently
http://sape.ru
301 Moved Permanently>>>

0 Joshuamuh 2020-02-25 14:20 #1218

Цитиране | Докладвай на администратор

2020年最新】Pornhub (ポルノハブ)から無修正エロ動 画をダウンロード・保存する方法 .
Pornhub ダウンロード
video editor
youtube to mp3
youtube to mp4

0 Wilbertdrieli 2020-02-25 08:27 #1217

Цитиране | Докладвай на администратор

娛樂城介紹


https://forum.tw-sportslottery.com/thread-119-1-1.html

0 RobertAdhef 2020-02-25 07:03 #1216

Цитиране | Докладвай на администратор

My new hot project|enjoy new website
http://porn.inspector.xblognetwork.com/?kasandra

dated strapon tube porn dragon porn animation doggystyle granny interracial porn old men in panties porn older man younger girl porn

0 michaelzx1 2020-02-25 06:28 #1215

Цитиране | Докладвай на администратор

автосервис

авторемонт

0 ThomasVen 2020-02-25 03:15 #1214

Цитиране | Докладвай на администратор

Как делают массаж Лингама в Саратове. Отдых для мужчин.

tantra64.ru

0 pryginroma 2020-02-25 01:11 #1213

Цитиране | Докладвай на администратор

Girls of Desire: All babes in one place, crazy, art
http://bomdageporn.xblognetwork.com/?katrina

naked kids porn pics inceast porn naruto porn on hentai media top 10 best porn stars porn of readheads

0 tyleriy69 2020-02-24 23:10 #1212

Цитиране | Докладвай на администратор

Hello. And Bye.

0 SinitiereIcers 2020-02-24 22:40 #1211

Цитиране | Докладвай на администратор

Группа Renault - французский производитель автомобилей . Она была связана с японскими производителями Nissan с 1999 года и Mitsubishi с 2017 года через альянс Renault-Nissan-Mitsubishi , который в первой половине 2017 года был ведущей мировой автомобильной группой . У группы Renault есть заводы и филиалы по всему миру. Основанная братьями Луи , Марселем и Фернаном Рено в 1899 году , компания играла во время Первой мировой войныВажную роль (вооружение, производство авиационных двигателей, танка Renault FT ) . Затем он быстро отличился своими инновациями, воспользовавшис ь повальным увлечением автомобилем «бурных двадцатых», а затем выпустил автомобили «высокого класса»... ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

0 Jamesalase 2020-02-24 12:36 #1210

Цитиране | Докладвай на администратор

Всем привет!
В Школе Частных Прорабов Prorab2.ru обучают как сделать правильный монолитный фундамент используя материалы согласно ГОСТу, Технику Безопасности (ТБ) на объекте, технологии для фундаментов и Строительные Нормы и Правила (СНиП) с помощью единственной онлайн школы в России и на просторах бывшего СНГ Вы реально научитесь строить Фундамент за пол цены от рыночной стоимости работ – это не шутка, не розыгрыш и не мечта. Фундамент за 50 процентов – это реальность!
Отлично сэкономил деньги и на кирпич отложил.
Только глупый человек пожалеет мелкую сумму денег, и в итоге построит бракострой. Однозначно, всем рекомендую пройти обучение!
Нужно заранее обучиться, чтобы в сезон не беспокоиться бестолку.
Там изучают множество тем о фундаментах.
Одна из них:
Сколько бетона на фундамент.
До новых встреч!

0 haits 2020-02-24 12:31 #1209

Цитиране | Докладвай на администратор

вклады

пк СиИ

0 VictorSef 2020-02-24 11:51 #1208

Цитиране | Докладвай на администратор

Интересный пост
_______________ __
букмекерская контора букмекерские конторы в казани телефоны, букмекерские конторы с мин ставкой.

0 menzdaird 2020-02-24 06:39 #1207

Цитиране | Докладвай на администратор

Girls of Desire: All babes in one place, crazy, art
http://natual.breasts.instakink.com/?annika

xxx porn channels free famouse arel porn porn xxx hardcore lesbians milf cartoon hentai porn gay porn in oklahoma

0 terrycc18 2020-02-24 00:22 #1206

Цитиране | Докладвай на администратор

Girls of Desire: All babes in one place, crazy, art
http://18npureporn.energysexy.com/?belen

free fat people porn big tits in glasses porn free porn rebeca linares porn world india mature ebony tube porn

0 helenepq69 2020-02-23 22:52 #1205

Цитиране | Докладвай на администратор

Hot teen pics
http://straponwithman.relayblog.com/?vanesa

porn jobs in detroit samantha porn actress movie blacks colonial porn free porn with reggie bush senior women porn movies

0 nettiedg11 2020-02-23 22:33 #1204

Цитиране | Докладвай на администратор

запорожье адвокаты
адвокат в запорожье

0 CraigAvelt 2020-02-23 19:32 #1203

Цитиране | Докладвай на администратор

Hello everybody.
I I apologize but most likely this topic is already somewhere here and discussed, in the search I did not find anything unfortunately.
Searched for information in Internet , on forums and boards, sites, thematic and news sites, etc.
Many googles and readers about affiliates sra . I'm not at all understood where appeared visitors to my sites?

P.S.
Thanks anyway
You can reply to the mail: carltonkarlis@g mail.com

0 KarlisMaf 2020-02-23 12:05 #1202

Цитиране | Докладвай на администратор

Специализирован ная компания находится в Тобольск и всегда готова предоставить многосторонние адвокатские и налоговые рекомендации различным международным и российским своим клиентам. Клиентами нашей фирмы являются большие и средние, национальные и частные компании, представляющие разные отрасли. объем юридической помощи это 10 летний опыт фирмы дает возможность предоставлять спец. и непростые юридические консультации всем нашим клиентам. Наши услуги включают в себя консультировани я.

0 urconsultEasef 2020-02-23 10:31 #1201

Цитиране | Докладвай на администратор

Только для предприимчивых.

Устали терять деньги в лохотронах и хайпах? Стыдно признаться что опять кинули на "бабки" и лохонули? Значит надо идти к нам. Нам не стыдно за нашу Компанию. Узнать больше на нашем рекламном сайте.

ENG

Only for the adventurous.

Tired of losing money in scams and hypes? It is a shame to admit that again threw on "grandmother" and lohonuli? So you need to go to us. We are not ashamed of our Company. Learn more on our advertising website.QWARTA 44

0 AlyonaLar 2020-02-23 04:22 #1200

Цитиране | Докладвай на администратор

Nude Sex Pics, Sexy Naked Women, Hot Girls Porn
http://eroticquotes.imageofafemale.fetlifeblog.com/?jailyn

lesbian porn in the car kidz porn video sites x hamster mature women free porn ex girlfriend porn movies free free ameture porn homemade

0 lawandalb69 2020-02-23 03:54 #1199

Цитиране | Докладвай на администратор

виды инвестиций

покупка акция сбербанк

0 Jeremyesone 2020-02-23 01:47 #1198

Цитиране | Докладвай на администратор

To buy duplicate electronic passports please go to our site https://passports-for-sale.net/ or write us to e-mail Pass @ Toke . Com (without spaces)
We have wide experience making replica passports. You can have fake e-passports sending a message to the email Pass @ Toke . Com (without spaces)
We use special equipment and materials to produce phony epassports. All secret features of real passports are duplicated for our forged passports.
We have a large selection of novelty epassport available for sale. To order passports please do not hesitate to contact us to e-mail Pass @ Toke . Com (without spaces)
This is a real opportunity for you to take camouflage epassports of high quality !

If our site https://passports-for-sale.net/ does not work then just contact us via e-mail Pass @ Toke . Com (without spaces)

have false passport, bogus e-passports for sale, purchase phoney electronic passports, fraudulent epassport for sale, provide phoney epassports, fictitious epassports for sale

0 PasstearEmbarve 2020-02-22 17:55 #1197

Цитиране | Докладвай на администратор

Работа и починка инжектора. ingector.matrixboard.ru. Купить химию для промывки инжектора. Ультразвуковая очистка инжектора.

0 deannakrug 2020-02-22 16:32 #1196

Цитиране | Докладвай на администратор

Hyundai Motor
Hyundai-Shindaiwa Group является автомобильной и сельскохозяйств енной опорой корейского конгломерата Hyundai. Это единственный независимый производитель в Южной Корее и лидер на своем внутреннем рынке.
https://carhyundaimotor.blogspot.com/

0 DavidKeedo 2020-02-22 14:27 #1195

Цитиране | Докладвай на администратор

Привет.
Мой ник Юля.
Познакомлюсь с мужчиной для встречи. Приеду к тебе на район или встримся у меня. Живу близко.

Мои НЮ фотографии

0 Arlenecog 2020-02-22 13:36 #1194

Цитиране | Докладвай на администратор

Привет всем)

0 Michaelexold 2020-02-22 09:29 #1193

Цитиране | Докладвай на администратор

вложение доход

биржа заработать

0 Stanleycic 2020-02-22 06:49 #1192

Цитиране | Докладвай на администратор

Looking for hook up with a stranger! Ready for any experiments! - https://cutt.us/milf2020 My nickname is Lidia

0 CherylFrine 2020-02-22 01:50 #1191

Цитиране | Докладвай на администратор

301 Moved Permanently
http://sape.ru
Show more>>>

0 Joshuamuh 2020-02-21 22:09 #1190

Цитиране | Докладвай на администратор

Спасибо за пост
_______________ __
что такое суперэкспресс в фонбет - анонимайзер олимп бк, теория вероятности в букмекерские конторы.

0 menyelhhg 2020-02-21 19:25 #1189

Цитиране | Докладвай на администратор

Enjoy daily galleries
http://chinadominatrix.allproblog.com/?monica

porn mommas watch coat west porn 3d gay anime porn addiction on porn among asians free online gay porn movies

0 sharonyp16 2020-02-21 15:31 #1188

Цитиране | Докладвай на администратор

Допустим, вы хозяин нового сайта, который имеет приятный стиль, удобную навигацию и полезную для клиентов рекламную информацию. Но участников нет. Что делать? Если вы владеете собственным делом мы поможем вам создать промо сайт. Как известно, ни одно настоящее либо виртуальное предприятие не может продвигаться самостоятельно. Каждой компании поставщика необходимо помощь в приобретении известности, а во Мировой компьюторной сети без нее безусловно не обойтись из-за бурной конкурентной борьбы.Мы занимаемся разработкой электронной коммерцией. Мы всегда готовы запустить полноценный интернет-проект в течение 7 суток. Вдобавок выдачи готовых сайтов, мы выполняем службы технической сопровождения: своевременное продление хостинга и доменного имени, добавление наполнения на вебсайт, размещения известий. Наши услуги несомненно помогут вам стать фаворитом на необъятных просторах инета.

продвижение сайта под буржунет

0 Jeffreysoype 2020-02-21 06:53 #1187

Цитиране | Докладвай на администратор

новости воронежа сегодня происшествия

0 Eugenecitte 2020-02-21 03:19 #1186

Цитиране | Докладвай на администратор

Hot new pictures each day
http://pxeek.porn.hotblognetwork.com/?xiomara

free membership mobile porn porn shop near sheppard afb porn addiciton bbw wet pussy porn tube free adult amerture porn

0 francesyl60 2020-02-21 00:14 #1185

Цитиране | Докладвай на администратор

BetChan Casino БетЧан Казино Официальный сайт играть онлайн на деньги или бесплатно

0 BetChan 2020-02-20 21:32 #1184

Цитиране | Докладвай на администратор

Оптовая продажа форели из Карелии по лучшим ценам с доставкой по РФ!

0 ForelVus 2020-02-20 21:21 #1183

Цитиране | Докладвай на администратор

娛樂城介紹


https://forum.tw-sportslottery.com/thread-119-1-1.html

0 Grantguips 2020-02-20 20:35 #1182

Цитиране | Докладвай на администратор

Репосты Вконтакте
Социальная сеть ВКонтакте остается одной из самых популярных среди прогрессивно настроенного населения на постсоветском пространстве. А это означает, банальные комментарии и лайки здесь воспринимаются просто как дань уважения. Куда большее значение придается репостам, записям, постам означающим, что содержание данного контента достойно всеобщего обозрения. Для действенной раскрутки вашего аккаунта в ВК мы предлагаем накрутить репосты.

Репосты ВКонтакте: объективный критерий Вашей популярности
Если вы еще не понимаете, что такое репост В Контакте, мы предоставим вам аргументированн ые доказательства важности данного критерия:

репост означает, что ваше видео, фото, сообщение, запись, пост или комментарий достойны того, чтобы о них узнали и другие;
человек, делающий репост, вашей записи или поста берет на себя ответственность за распространение вашего контента. В его лице вы получаете верного единомышленника ;
репост позволяет более эффективно распространять необходимую информацию;
репост является наиболее объективным критерием вашей популярности, а значит, способствует активному продвижению вашего аккаунта.

Репосты ВК: https://t.co/uQAUxdlDKL

0 DavidKeedo 2020-02-20 07:09 #1181

Цитиране | Докладвай на администратор

сорта конопли White Widow

0 MariaLiary 2020-02-19 22:50 #1180

Цитиране | Докладвай на администратор

Hot sexy porn projects, daily updates
http://girdlepornpics.instakink.com/?annie

free lesbian shemale porn marisa tomei porn hot blond college porn not porn but young sex free porn tuibe

0 margretzl60 2020-02-19 21:32 #1179

Цитиране | Докладвай на администратор

+ за пост
_______________ __
условия букмекерских контора, фонбет выплаты тото.

0 betbsatqv 2020-02-19 20:12 #1178

Цитиране | Докладвай на администратор

медицинские справки москва, купить справку срочно москва, где можно купить медицинскую справку, сделать медицинскую справку в москве купить справку зеленоград сделать быстро справку, больничный лист онлайн, больничный лист по уходу за ребенком, больничный лист подольск, больничный лист на 1 день

Справки оформляем в действующем, аккредитованном медицинском центре. Используем официальные бланки (в том числе нумерованные). Документ может быть оформлен "задним" числом или заранее, на нужную вам дату. При необходимости проставляем печати диспансеров и поликлиник нужного района и заверяем подписями местных врачей.

купить справку люберцы, медицинские справки подольск http://spravka-dostavka-online.com/allnews/kupit-bolnichnyj-list-v-yuao.html купить медицинскую справку, сделать быстро справку, купить справку в северном бутово, купить больничный лист в балашихе, оформить больничный лист в москве, больничный лист в частной клинике москва, купить листок нетрудоспособно сти задним числом

В отличии от вышеперечисленн ых компаний, мы не занимаемся посредничеством , а работаем с клиентом напрямую. Собственная типография позволяет нам не только снизить стоимость заказа, но и сократить срок изготовления и доставки документа в руки клиенту.

0 RobertMum 2020-02-19 10:22 #1177

Цитиране | Докладвай на администратор

Hot new pictures each day
http://freefetisporn.sexjanet.com/?jane

watch free porn cartoon video download free porn mpeg video cut fet porn free porn picutres the replacements vt porn

0 jesusex69 2020-02-19 08:39 #1176

Цитиране | Докладвай на администратор

Young Heaven - Naked Teens & Young Porn Pictures
http://petitesfreeporn.amandahot.com/?alana

free petite porn teen gallleries making gay porn filsm lindsey marshal porn watch outdoor sex porn hot black gay free porn video

0 pearlqx4 2020-02-19 05:05 #1175

Цитиране | Докладвай на администратор

Hardcore Galleries with hot Hardcore photos
http://brazersfreeporn.gigixo.com/?jaidyn

forced first time lesbian porn free naruto anime porn movies you african porn tube tasteful porn videos best of xnxx free porn

0 cherrywn4 2020-02-19 04:56 #1174

Цитиране | Докладвай на администратор

XE-88 – Uberwin.club Click here!..

0 Jamesstype 2020-02-19 03:50 #1173

Цитиране | Докладвай на администратор

New sexy website is available on the web
http://sextoysinuse.fetlifeblog.com/?jada

free desi porn hindi voice free bukka porn clips tubeguide porn the porn van gizmodo porn site

0 kylegu16 2020-02-19 03:49 #1172

Цитиране | Докладвай на администратор

http://www.inhemev.de/irisette-badenia-bettcomfort-2er-set-steppbett-micro-thermo-leicht-155-x-220-cm-weiszlig-p-7548.html
http://www.evrevic.de/sattelset-fuumlr-shettypony-mit-namen-und-motiv-auf-der-schabracke-selbst-gestaltenauch-fuumlr-holzpferdholzpferde-geeignet-p-7580.html
http://www.ibsabil.de/amazy-einlassbaumlnder-100-stuumlck-nummeriert-ndash-wasserfeste-bedruckbare-eintrittsbaumlnder-zur-kontrolle-und-sicherheit-bei-veranstaltungen-und-events-gruumln-p-7529.html
http://www.oltibun.de/wmf-gourmet-plus-servier-bratpfanne-28-cm-pfanne-unbeschichtet-cromargan-edelstahl-mattiert-induktionsgeeignet-p-2384.html
http://www.eksicec.de/cflagrant-kochtopf-quadratisch-der-kuumlche-tisch-zu-24-x-24-cm-steinoptik-mit-deckel-fuumlr-alle-herde-auch-induktionsherde-ohne-pfoa-kochen-ohne-fett-welle-greblon-c3-beschichtung-techdeutsche-p-7622.html
https://scilogs.spektrum.de/leben-auf-dem-mars/
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/bildung/wissenschaft/index.php
http://www.ibrelib.de/ersatz-medium-schleichendem-quarzuhrwerk-uhrwerk-motor-metall-haumlnde-und-armaturen-diy-130-mm-schwarz-p-7621.html
http://www.ubtowab.de/moto-helmetsreg-d33-bdquoarmy-snowldquo-middot-braincap-middot-halbschale-jethelm-motorradhelm-rollerhelm-scooterhelm-bobber-mofahelm-chopper-retro-cruiser-vintage-pilot-middot-schnellverschluss-tasche-xxl-6364cm-p-7478.html

0 MartinCex 2020-02-18 22:48 #1171

Цитиране | Докладвай на администратор

娛樂城介紹


https://forum.tw-sportslottery.com/thread-119-1-1.html

0 VincentTus 2020-02-18 21:50 #1170

Цитиране | Докладвай на администратор

Питомник немецкой овчарки в Саратове. Кобели и суки от 2-х месяцев, щенки, подрощенные щенки. Дрессировка собак. Передержка собак.


www.abc64.ru

0 dolginaolha 2020-02-18 21:24 #1169

Цитиране | Докладвай на администратор

Tonight it's it can't suffer from much worse
cialisgetdki.com
Versus no identical should yet feel like
I'm two quarters and a determination down
order tadalafil
And I don't want to draw a blank how your voice sounds
These words are all I have so I write them
I desideratum them just to and get close to
Dance, th‚ dansant
We're falling separate to halftime
Dance, dance
And these are the lives you love to contribute to
Sashay, this is the way they'd leaning
If they knew how ordeal loved me

0 Nicolasdok 2020-02-18 16:53 #1168

Цитиране | Докладвай на администратор

Hello!
I asked the Paper Help team to write a rather tricky essay on anthropology. As a result, I got a perfectly crafted piece, the quality of which exceeded my expectations. I must confess that I am not a top student and can’t call self an expert in academic writing.

http://117.78.36.73/forum.php?mod=viewthread&tid=2109313&extra=


hire essay writer
college essay review services

0 StephenFIT 2020-02-18 08:11 #1167

Цитиране | Докладвай на администратор

Just imagine, your hard drive is not recognized.
This is exactly when you will need memory card data recovery serivces to get your valuable data back.

0 EdwardVal 2020-02-18 04:23 #1166

Цитиране | Докладвай на администратор

hong kong poverty

mexico embassyV

0 KenCreedmoorelupt 2020-02-18 02:15 #1165

Цитиране | Докладвай на администратор

Интересная новость

0 smaiilmri 2020-02-17 15:29 #1164

Цитиране | Докладвай на администратор

http://www.adumbrationes.com/poluchit-dengi-onlajn-na-jandeks-dengi-1/
http://dailyteaparty.com/2019/12/25/skolko-poluchajut-deneg-pri-rozhdenii-rebenka-1/
http://marketingprinciples.org/2019/12/24/bolshie-dengi-pod-malenkij-procent-1/
http://cacholaw.com/poluchit-dengi-onlajn-s-plohoj-kreditnoj-istoriej-2/
http://nfspbd.org/poluchit-dengi-vmesto-zemelnogo-uchastka-1/
http://cnendmill.com/index.php/2019/12/24/najti-dengi-srochno-bez-obmana-i-kredita-1/
http://spec.kaznpu.kz/ru/page/135/
https://humbertoarantes.com.br/kredit-dlja-bezrabotnyh-bez-spravok-100-procentov-7/
http://bankastana.ibec.systems/

0 Aaronrhifs 2020-02-17 08:35 #1163

Цитиране | Докладвай на администратор

Красавчики Фирменные пакеты с логотипом

0 PalkogoRix 2020-02-17 08:17 #1162

Цитиране | Докладвай на администратор

Дорогие друзья!

Букмекерская контора рада представить вам лучший онлайн сервис спортивных ставок в России! Мы предлагаем:

Высокие коэффициенты!
Широкую роспись на спортивные события!
Большое количество способов ввода и вывода денежных средств!
Круглосуточную поддержку по почте, телефону, чату!
Большое количество акций для игроков!
зарегестрироват ься

0 ThomasSok 2020-02-17 02:34 #1161

Цитиране | Докладвай на администратор

The Best Video Enhancer Software reviews 2020.
The Best free online YouTubetomp3 tools.
New flvto website.
The Best and stable video Downloader
New ytmp3 website
無料かつ強力 なオンラインYouTubeダウ ンローダー
Powerful and Fast Online YouTube Downloader
Free Youtube to mp3.

0 Keepvid296i 2020-02-16 11:46 #1160

Цитиране | Докладвай на администратор

Работа в Новокузнецке
Работа- Лучшие вакансии 59f291a (3,L)

0 Everettvot 2020-02-16 09:54 #1159

Цитиране | Докладвай на администратор

viagra apteekki hinta viagra coupon cheap viagra nz

0 mcplqakj 2020-02-16 06:56 #1158

Цитиране | Докладвай на администратор

For Treasure Hunting CKG Sand Scoop For Beach Metal Detecting https://youtu.be/FB8yq2DGjV4 1.5 Mm Stainless Steel Fast Sifting Tool Shovel Designed With 8mm Round Holes + Plastic Handle

0 Waynejes 2020-02-15 21:25 #1157

Цитиране | Докладвай на администратор

Всех приветствую
я натолкнулась тут на один магазин по пряже
домпряжи.рф
В чем собственно мой вопрос:
Хотела тут кое-что приобрести

купить детский вязаный плед
Подскажите пожалуйста кто что слышал про этот магазин ?
Им можно доверять? Ато они и в Москве есть и как раз недалеко от меня.

0 EugeneLek 2020-02-15 20:21 #1156

Цитиране | Докладвай на администратор

第一借錢網擁有全台最多的借錢資

https://168cash.com.tw/

0 RalphLok 2020-02-15 12:12 #1155

Цитиране | Докладвай на администратор

Hello. And Bye. https://sandeshtechnologies.com/

0 RigelSycle 2020-02-15 00:32 #1154

Цитиране | Докладвай на администратор

Официальная скидка 50% на Xevil+Xrumer до 15 февраля включительно!
Список купонов, дающих скидку 50% на покупку комплекса + дополнительные 6 месяцев абонплаты + доступ к XEvil 4.0:

JAN-50-200215-fk7d2tadlk6k01pt
JAN-50-200215-fk7d2stgvont4oz 2
JAN-50-200215-fk7d2tbev8zfin7 8
JAN-50-200215-fk7d2sukrsp40ko j
JAN-50-200215-fk7d2t0h1gfxpqeb
JAN-50-200215-fk7d2stl1o38dpbm
JAN-50-200215-fk7d2spcnkktmki s
JAN-50-200215-fk7d2t98h0yonw0 h
JAN-50-200215-fk7d2sth40qfg02 5
JAN-50-200215-fk7d2sue24fqsbl 5

Как использовать купон: https://prnt.sc/qzudmb
и ввести его в поле https://prnt.sc/qzudun

Если купоны уже не рабочие, их наличие можно запросить по емейлу xrumercoupon@ma il.ru если не понятно куда вводить купон пишите на почту

0 MihailOdoke 2020-02-14 18:39 #1153

Цитиране | Докладвай на администратор

Казан торти по поръчка

0 MylIsoda 2020-02-14 18:37 #1152

Цитиране | Докладвай на администратор

cash advance
need money now
unsecured personal loans
loans online
direct payday lenders

0 Delosreshaw 2020-02-14 17:40 #1151

Цитиране | Докладвай на администратор

очень интересно но чичего не понятно
_______________ __
tulalip myhr casino

0 tixsqndyi 2020-02-14 16:39 #1150

Цитиране | Докладвай на администратор

IT специалисты Вёрстка сайтов, разработка разных web приложений, создание визиток и еще тысячиактуальны х заказов по работе для тех, кто тесно связан с IT-деятельностью.Только у нас опубликованы только реальные объявления.А найти готовых заказчиков тут , которые желают оплатить вашу работу - это всего несколько минут!
Создай свой бизнес и получите бесплатно тестовую подписку.

0 Seospec caf 2020-02-14 16:13 #1149

Цитиране | Докладвай на администратор

New hot project galleries, daily updates
http://asia355.instasexyblog.com/?jacquelyn

mature free lesbian porn porn version of friends bambi bliss porn star big ass porn black full free amateur porn videos

0 robertaao11 2020-02-14 12:59 #1148

Цитиране | Докладвай на администратор

Как отмыть днище гидроцикла, лодки, катера яхты. Нужна специальная химия Фаворит-К. Спомощью данной химии, можно отмыть катера за полчаса. Водоросли, тину, налет, ракушку удалают быстро с любых поверхностей.
Очистка днища после зимнего хранения. Купить химию, средство для мойки и очистки бортов.

wb.matrixplus.ru

0 linalunaeva 2020-02-14 04:57 #1147

Цитиране | Докладвай на администратор

cialis benign prostate enlargement how much is cialis
cialis interactions with food

0 vsckxqzy 2020-02-14 03:25 #1146

Цитиране | Докладвай на администратор

forex-alerts.website
invest-forex.website
forexoptions.website
forex-online.website
п»їforexbonus.website
is offering highly technological and professional service. By choosing Forex4you as your personal broker you are receiving most affordable market entry with No Dealing Desk Market Execution technology by means of BBO.

You are provided with a wide range of accounts with constantly increasing number of trading tools. You can choose the most suitable trading conditions according to your level of experience: „Cent” for Forex beginners, „Cent NDD” to get order execution on the Counter-agent side; „Classic” for experienced traders who knows how to deal with trading risks; „Pro” for true Forex professional traders.


1 300 000 Opened accounts
710 000 000 Total orders executed
1300+ Successful leaders
857 000 Open orders

0 Heathercag 2020-02-14 03:18 #1145

Цитиране | Докладвай на администратор

D0g.dog is a plat all forth dog porn, any types, dog with dog and dog with humans and also other types of exclusive porn and zoophilia porn, project is created in a memory of all 57 dogs entangled with in a Soviet Cosmic Program.
Most ridiculous function of our locate, that only users sort all the zoo porn, no more than sorted Dog and Horse porn videos obtain trivial come to pass to reach the eminent of Bestiarii. Click da links, be deliberate

0 Gregorydargy 2020-02-14 01:32 #1144

Цитиране | Докладвай на администратор

Free Porn Galleries - Hot Sex Pictures
http://free.porn.vids.relayblog.com/?belen

porn star madeline marie teacher little girl porn mix porn tubes devious porn start victorian porn pussy

0 jackieho18 2020-02-14 01:02 #1143

Цитиране | Докладвай на администратор

Добрый день!
В Школе Частных Прорабов Prorab2.ru обучают как сделать правильный монолитный фундамент используя Строительные Нормы и Правила (СНиП), материалы согласно ГОСТу, Технику Безопасности (ТБ) на объекте и технологии для фундаментов с помощью одной из лучших онлайн школ в мире ,а также единственной онлайн школы в России и на просторах бывшего СНГ Вы реально научитесь строить Фундамент за пол цены от рыночной стоимости работ – это не шутка, не розыгрыш и не мечта. Фундамент за 50 процентов – это реальность!
Недавно я нашел крутую онлайн школу.
Не пожалел, что пошел учиться. Грамотным ни когда не поздно стать.
Посредники и строители всегда могут обмануть. А на курсе учат, как их заранее вычислять.
Курс объясняет множество тем о фундаментах.
Одна из них:
Фундамент пучинистый.
Увидимся!

0 haits 2020-02-13 20:12 #1142

Цитиране | Докладвай на администратор

cbd book distributors maine Click This Link cbd oil madison wi
cbd oil for cancer where to buy talks about it selling cbd in texas
cbd edibles online advice cbd lil for anxiety

metalab cbd oil browse around this web-site cannabis cbd oil that contains
cannabidol cbd navigate to these guys adirondack vapor cbd
procanna cbd oil click here to investigate is cbd bad for congestive heart failure

0 Briansaupt 2020-02-13 15:58 #1141

Цитиране | Докладвай на администратор

Our experts are actually are going to quickly and also effectively make a warranty Premium remodelling manhattan.

Our company constantly sustain and also improve the storehouse of spare parts and also service records for working fixing and also routine maintenance.

Likewise in our provider, you may buy customized restroom vanities, interior painting on the best disorders. With our company, Interior makeovers Manhattan, as well as High-end remodelling New York, will come to be basic, quality and also quick.

0 KRenocob 2020-02-13 15:29 #1140

Цитиране | Докладвай на администратор

Не хватает денег до зарплаты на то, что хочется? Заказывай бесплатную карту рассрочки "Совесть" и позволь себе свою мечту! Карта рассрочки "Совесть" здесь

0 BrianAnach 2020-02-13 12:50 #1139

Цитиране | Докладвай на администратор

Доска объявлений. www.matrixboard.ru. Разместить объявления бесплатно. Доска с бесплатными объявлениями.

0 kolyaadrov 2020-02-13 05:16 #1138

Цитиране | Докладвай на администратор

Добави коментар

Защитен код Обнови

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Обират най-малко по десет апартамен…

Всеки ден се обират най-малко по 10 апартамента само в София, показват данни на МВР. ...

Ср, 29.02.2012, 19:46

Нова застраховка от Алианц

Специална застраховка „Сейф кард“ към промоционалната си пролетна оферта за банкови к...

Ср, 29.02.2012, 18:15

Prudential се готви да избяга от So…

Най-големият застраховател във Великобритания, компанията Prudential, обмисля да изве...

Пн, 27.02.2012, 19:02

Samsung Life ще купува азиатската I…

Samsung Life Insurance Co., най-големият животозастраховател в Южна Корея разглежда в...

Пн, 27.02.2012, 18:59

AXA с 57% ръст на печалбата

Френската  AXA Sa, вторият по капитализация застраховател в Европа, е увеличил чистат...

Сб, 18.02.2012, 00:02

Печалба на Aegon е паднала четири п…

Холандският застраховател Aegon NV, собственик на американската застрахователна компа...

Сб, 18.02.2012, 00:01

Печалбата на MetLife Inc. е скочила…

MetLife Inc., най-голямата в САЩ компания в областта на животозастраховането, рязко е...

Пт, 17.02.2012, 16:44

Франция разреши късите продажби на …

Френският регулатор на финансовия пазар (Autorite des marches financiers, AMF) махна ...

Пт, 17.02.2012, 16:43

Hannover Re ще отчете по-голям прих…

Чистият приход на годишна база на третата по големина презастрахователна компания в с...

Пт, 17.02.2012, 16:41

Moody's понижи рейтинга на пет заст…

Международната рейтингова агенция  Moody's Investors Service понижи рейтинга за финан...

Пт, 17.02.2012, 16:35

Календар

« Февруари 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Вход потребители