Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
Автомобилни застраховки
A+ R A-

Автомобилни застраховки (4)

Застраховката „Злополука на местата” в МПС предвижда изплащането на обезщетения на лица, намиращи се в МПС за телесни увреждания или смърт, настъпили вследствие на пътнотранспортно произшествие до една година от датата на събитието. Застраховат се всички места в автомобила, обявени в регистрационните документи на МПС, включително мястото на водача. Допълнително може да се сключи покритие за временна загуба на трудоспособност, вследствие на злополука и медицински разноски вследствие на злополука.
За застраховани се считат всички лица, намиращи се в автомобила по време на ПТП. В случай, че в момента на злополуката броят на пътуващите в застрахованото МПС лица е надвишавал броя на застрахованите места, всички обезщетения се намаляват пропорционално, така че сборът им да не надвишава общата застрахователна сума за застрахованите места в автомобила. Застрахователното покритие е валидно на територията на РБългария, но то може да бъде разширено и за чужбина по споразумение със застрахователя и срещу заплащане на допълнителна премия.
При смърт на застраховано лице, на законните наследници се изплаща застрахователната сума за едно място, записана в полицата, разделена на равни дялове между наследниците. При трайна загуба на трудоспособност, на застрахованото лице се изплаща обезщетение, изчислено като процент от застрахователната сума, който е равен на процента на загубена трудоспособност, установен от застрахователно-медицинска комисия на застрахователя. При временна загуба на трудоспособност се изплаща обезщетение в процент от застрахователната сума, съгласно таблицата на обезщетенията. В обезщетението за медицински разноски се включват разходите за медицинско, фармацевтично, хирургично и болнично обслужване до лимита, посочен в таблицата на обезщетенията, направени през първите 30 дни след датата на злополуката по лекарско предписание и след представянето на редовни платежни документи за това.

Петък, 26 Август 2011г. 21:16ч.
Продължение... 0
Сертификатът „Зелена карта“ е международен сертификат за застраховка, издаван от името на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи в съответствие с Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г. от Подкомитета на Комитета по сухопътен транспорт на Икономическата комисия на Организацията на обединените нации за Европа.
Сертификатът „Зелена карта” покрива отговорността на водача на моторното превозно средство в чужда държава в случай, че той виновно причини имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица.
Сертификатът „Зелена карта” е задължителен при пътуване в държавите от системата които са извън ЕИП, а именно - Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, РМакедония,  Израел,Иран, Молдова, Мароко, Русия, Сърбия, Тунис, Турция и Украйна.
Важно е да се знае, че Косово не член на системата „Зелена карта“. Водачите на МПС с българска регистрация, преминаващи през тази територия , следва да се снабдят на влизане - на граничния пункт със застраховка „Гражданска отговорност“, валидна за Косово.
Европейската система „Зелена карта” съществува от 1949 г. Застрахователният сертификат „Зелена карта” се въвежда през 1953 г., първоначално от осемте европейски държави - Австрия, Белгия, Франция, Холандия, Швеция, Швейцария, Великобритания и Западна Германия. На 25 нуари 1949 г. Главната работна група по шосеен транспорт към Комисията по вътрешен транспорт на Икономическата комисия за Европа на ООН, отправя към някои европейски правителства своята Препоръка №5. Тази препоръка, известна като „Женевската препоръка”, полага основата на една голяма международна система - „Зелена карта”.
Въвежда се унифициран застрахователен документ за пътуване в чужбина. Това се налага от съществуващите различия в лимитите на отговорност, застрахователните условия и начина за уреждане на щети в страните в които  „Гражданска отговорност” е задължителна.
Цели на системата е да се създдат условия на пострадалите при ПТП лица да бъдат обезщетени за причинените им имуществени и неимуществени щети от МПС с чужд регистрационен номер. Кактои и да се избегне необходимостта автомобилистите да доказват застрахователно покритие на границата на всяка държава, която посещават.
Тези цели се постигат чрез дейността на Националните бюра, създадени и регулирани от законите на всяка от 45-те страни от системата. Бюрата имат две функции. От една страна като Обработващо бюро в страната на произшествието има задължението в съответствие със законовите рамки на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” да урежда и изплаща щети възникнали при инциденти с чуждестранни автомобили. От друга страна като Гарантиращо бюро гарантира плащанията по валидно издадените застрахователни сертификати „Зелена карта”. Същите се издават от застрахователните компании членове на Бюрото на водачите на МПС. Националните бюра функционират и си взаимодействат на основата на двустранно подписани споразумения и Вътрешни правила на Съвета на бюрата, задължителни за всяко бюро.


Петък, 26 Август 2011г. 21:09ч.
Продължение... 0
Обект на застраховане по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. Застраховани лица са собственикът на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законно основание. В териториалния обхват на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите влизат 32 страни - това са държавите членки на Европейското икономическо пространство, както и Швейцария, Андора и Хърватска. Тези държави са подписали секция ІІІ от Вътрешните правила на Съвета на бюрата по силата на които, ако едно МПС, обичайно регистрирано в някоя от горните държави, навлезе на територията на друга такава държава, то собственикът или водачът на МПС се считат автоматично застраховани за тяхната гражданска отговорност. Нанесените от тях вреди на имущество и  хора при ПТП се покриват от застрахователя на водача.
Договор за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава МПС, което е регистрирано на територията на РБългария и не е било спряно от движение или управлява МПС при влизане на територията на РБългария, когато няма валидна за територията на РБългария застраховка - т.нар. гранична застраховка. В случай, че лицето притежава валиден сертификат „Зелена карта“, то не е задължено да сключва гранична застраховка.
Наличието на застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се удостоверява със застрахователна полица и знак, който се издава от Гаранционния фонд.
Застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причинените на трети лица, в т.ч. пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди вследствие на притежаването или използването на МПС, включително неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт; вредите, причинени на чуждо имущество; пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането; разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.
Лимити на отговорност за РБългария - от 01.01.2010г.

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се сключва за следните минимални застрахователни суми:

1. за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт:
а) 1 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;
б) 5 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица;
2. за вреди на имущество (вещи) - 1 000 000 лв. за всяко събитие.

Петък, 26 Август 2011г. 21:00ч.
Продължение... 0
Застрахователната полица „Автокаско“ осигурява защита на вашия автомобил както по време на движение, така и в престой на територията на РБългария. В случай на събитие, застрахователят изплаща обезщетение за преките физически загуби или повреди на застрахованото моторно превозно средство в резултат на увреждане, кражба или пълно унищожение. Пълното „Автокаско“ покрива всички рискове - пожар или експлозия, възникнали по време на експлоатация на МПС; природни бедствия - буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъжд, морски вълни, падане върху МПС на снежна маса или ледени късове, падане върху МПС на твърди тела и предмети, наводнение, падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия; авария на промишлени или битови водопроводни, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации, злоумишление действия на трети лица - счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои или други химикали; пътнотранспортно произшествие при сблъскване или удар на МПС помежду им или с други подвижни или неподвижни предмети, животни или хора /вкл. в паркирано състояние/; отваряне на капак или варата на МПС по време на движение; кражба на цялото МПС, в т.ч. нанесени повреди при кражба или опит за кражба чрез взлом, кражба чрез взлом на стацинарно монтирано радиооборудване; умишлен палеж или взривяване; грабеж на цялото МПС. Частичното „Автокаско“ покрива рисковете пожар, експлозия, природни бедствия, авария. В покритието на минималното „Автокаско“ са пожар, експлозия и природни бедствия, а при клаузата „Кражба на МПС“ се покрива само риска противозаконно отнемане на МПС.     
Обикновено териториалният обхват на застраховката „Автокаско” включва само щети, нанесени на територията на РБългария. Разбира се, застрахованият може да разшири този обхват по желание, като главното условие, за да направи това, е полицата му да е с покритие „Всички рискове”, или т. нар. „Пълно автокаско”. Ако клиентът си е сключил само клауза „Кражба на МПС” например, допълнително разширение за чужбина не може да се направи. Разбира се за допълнителното покритие следва да заплатите и допълнителна премия. Обикновено тази сума е в процент върху премията, която сте платили за покритие на застраховката „Автокаско” на територията на България и варира в диапазона между 2 и 20%.
Четвъртък, 25 Август 2011г. 18:21ч.
Продължение... 0

Вход потребители