Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
Финансови рискове
A+ R A-

Финансови рискове (5)

Застраховката покрива разни финансови загуби от неизпълнение на различни договори с финансов елемент. Застрахован може да бъде българско юридическо лице, което е сключило договор за финансова престация с друго българско юридическо лице. Неизпълнението на финансовия елемент подлежи на обезщетение съобразно предвиденото в застрахования договор.

Понеделник, 29 Август 2011г. 17:14ч.
Продължение... 0
При тази застраховка се покриват риска от неплащане на вноски по лизинговия договор, т.е. застраховат се плащания на лизингополучателя към лизингодателя. Покритието се простира както върху договори за лизинг на МПС, така и за договори на недвижимости и на техника. Застраховката може да се сключва от търговски дружества с основна дейност - лизинг. Обезщетението се изплаща след предявяване на необходимите документи и в случаите, когато владението на обекта на лизинг не може да бъде възстановено на лизингополучателя.

Понеделник, 29 Август 2011г. 17:11ч.
Продължение... 0
Застраховката покрива риска от активиране на банкова гаранция, издадена от българска търговска банка в полза на бенефициент - българско юридическо лице или учреждение. В тази графа са и застраховките на банкови гаранции в полза на АЕБТРИ за достъп до режим ТИР на български превозвачи. Друг специфичен вид са застраховките на гаранции за участие в тръжни процедури, за авансово плащане и за добро изпълнение, които се издават на български строителни фирми.

Понеделник, 29 Август 2011г. 17:05ч.
Продължение... 0
Застраховката покрива риска на търговска банка, отпуснала кредит на физическо или юридическо лице, от спиране на плащанията, изпадане в неплатежоспособност и/или несъстоятелност на кредитополучателя. Обект на застраховане могат да бъдат както портфейли от хомогенни кредити със сходен риск, така и единични кредити с висока стойност и индивидуален рисков профил.
Към групата на кредитните застраховки спада и застраховката на търговски кредити. Тя покрива риска на търговец по смисъла на Търговския закон от спиране на плащанията, изпадане в неплатежоспособност и последваща несъстоятелност на негов контрагент. Обезщетението е равно на размера на дължимата сума след приспадане на уговореното самоучастие. Застраховката е валидна само за РБългария.

Понеделник, 29 Август 2011г. 17:00ч.
Продължение... 0
Полицата „Пари по време на път” осигурява застрахователна защита на всички ценни пратки, съдържащи банкноти, превозвани от трезора на застрахования, със специализирани автомобили и охрана по предварително определени и обявени маршрути на територията на РБългария.
Застрахователното покритие е за загуба и/или повреда на всяка една ценна пратка в резултат на пожар, палеж, взривяване, експлозия; пътнотранспортно произшествие; природни бедствия - буря, ураган, градушка, наводнение, земетресение, гръм, мълния и др.; кражба на цялото превозно средство; въоръжен грабеж.

Понеделник, 29 Август 2011г. 16:51ч.
Продължение... 0

Вход потребители