Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Злополука на местата в МПС

Застраховката „Злополука на местата” в МПС предвижда изплащането на обезщетения на лица, намиращи се в МПС за телесни увреждания или смърт, настъпили вследствие на пътнотранспортно произшествие до една година от датата на събитието. Застраховат се всички места в автомобила, обявени в регистрационните документи на МПС, включително мястото на водача. Допълнително може да се сключи покритие за временна загуба на трудоспособност, вследствие на злополука и медицински разноски вследствие на злополука.
За застраховани се считат всички лица, намиращи се в автомобила по време на ПТП. В случай, че в момента на злополуката броят на пътуващите в застрахованото МПС лица е надвишавал броя на застрахованите места, всички обезщетения се намаляват пропорционално, така че сборът им да не надвишава общата застрахователна сума за застрахованите места в автомобила. Застрахователното покритие е валидно на територията на РБългария, но то може да бъде разширено и за чужбина по споразумение със застрахователя и срещу заплащане на допълнителна премия.
При смърт на застраховано лице, на законните наследници се изплаща застрахователната сума за едно място, записана в полицата, разделена на равни дялове между наследниците. При трайна загуба на трудоспособност, на застрахованото лице се изплаща обезщетение, изчислено като процент от застрахователната сума, който е равен на процента на загубена трудоспособност, установен от застрахователно-медицинска комисия на застрахователя. При временна загуба на трудоспособност се изплаща обезщетение в процент от застрахователната сума, съгласно таблицата на обезщетенията. В обезщетението за медицински разноски се включват разходите за медицинско, фармацевтично, хирургично и болнично обслужване до лимита, посочен в таблицата на обезщетенията, направени през първите 30 дни след датата на злополуката по лекарско предписание и след представянето на редовни платежни документи за това.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители