Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Индустриален пожар

По този вид застраховка, предназначена основно за юридически лица, могат да бъдат застраховани дълготрайни материални активи като сгради; оборудване - машини, съоръжения, стопански инвентар, транспортни средства /без МПС с държавен контролен номер, плавателни съдове и въздухоплавателни средства/; разходи за придобиване на дълготрайни материални активи /без незавършено строителство/; материални запаси - материали, продукция, стоки и незавършено производство.  Полицата може да гарантира покритие и за чужди имущества - наети, приети за ремонт, обработка или съхранение, както и на други имущества - индивидуализирани по опис имущества.
При застраховката „Индустриален пожар” застрахователят покрива и разходите - за предотвратяване настъпването на застрахователно събитие, вкл. за преместване или предпазване на застраховано имущество, за ограничаване или намаляване размера на вредите върху застраховано имущество след настъпване на застрахователно събитие, вкл. разноските за разчистване на остатъците от унищожено имущество.
Основните покрити рискове по полицата са пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар. В категорията на допълнителните са  пожар, предизвикан от палеж, злоумишлена експлозия или от други злоумишлени действия на трети лица;  буря, падане на дървeта и клони, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване; изтичане на вода и пара; стачки, граждански вълнения, бунтове, размирици; свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действие на подпочвени води;  увреждане от действия на морски вълни; увреждане на имущества вследствие на удар от превозно средство и/или авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване; чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;  злоумишлени действия на трети лица; земетресение; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации; вреди върху имущества при промяна на адреса на застраховката.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители