Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Кражба, грабеж и вандализъм

По застраховката „Кражба, грабеж и вандализъм” може да се застрахова движимо имущество, за което има валидна полица „Пожар и природни бедствия” или „Индустриален пожар”. Може да се застраховат дълготрайни материални активи, вкл. оборудване /машини, съоръжения, стопански инвентар, амбалаж, производствени инструменти и др; материални запаси - материали, продукция, стоки и незавършено производство; техника и уреди, битова електроника, домашно имущество и електроуреди; бижута, скъпоценни камъни, ценни книжа и спестовни книжки; парични знаци в местна и чуждестранна валута;  вещи, за които е направено специално споразумение; предмети с историческа, филателна, нумизматична и художествена стойност, произведения на изкуството, уникати и други подобни. 
Под кражба чрез взлом се разбира отнемането на застраховано имущество от владението на застрахования без негово съгласие с намерение за противозаконно присвояване чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради (врати, прозорци, стени, тавани и подове), трайно направени за защита на застрахованото имущество; разбиване или отключване със специално техническо средство на сейф, трезор или друго хранилище в застрахованите помещения след проникване в тях по някой от посочените начини.
Вандализъм е налице, когато извършителят на деянието е проникнал чрез взлом и умишлено е разрушил или повредил застраховани имущества.
Въоръжен грабеж е налице в няколко случая - когато при противозаконно отнемане на застраховано имущество извършителят употребява сила или заплаха, за да изключи съпротивата на застрахования, членове на неговото семейство или домакинство или на лица, които са в договорни отношения с него за полагане на труд или извършване на работа на мястото на застраховката. Когато застрахованите вещи са били отнети от застрахования или от посочените по-горе лица, като те са били приведени в безсъзнание или поставени в беззащитно състояние. Грабеж е и всяка кражба, при която завареният на мястото на престъплението извършител употреби сила или заплаха, за да запази владението си върху откраднатите вещи.


Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители