Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Пожар и природни бедствия

По този вид застраховка може да бъде застраховано както недвижимо имущество като жилища, вили, офиси и стопански сгради, така и движимо имущество като обзавеждане, техника и уреди /битова електроника, домакински електроуреди, офис оборудване/; стопанско имущество, машини и съоръжения; материални запаси. Възможно е да се застрахова и чуждо недвижимо и движимо имущество, в случай че същото се владее или ползва от застрахования на законно основание. За целта се изготвя опис с изчерпателни индивидуализиращи признаци и застрахователна сума за всяка вещ.
Срещу допълнителна премия в обхвата на покритието могат да бъдат включени още благородни метали и изделия от тях, нумизматични и други колекции, книги, скъпи кожи и кожени изделия, антикварни предмети, произведения на изкуството с висока художествена стойност;  огради, подпорни зидове и стени. 
Основните покрити по полицата рискове са пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар. В категорията на допълнителните са умишлен пожар /пожар, предизвикан от палеж, злоумишлена експлозия или от други злоумишлени действия на трети лица/; природни бедствия /буря, падане на дървeта и клони, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване/; изтичане на вода и пара; стачки, граждански вълнения, бунтове, размирици; свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действие на подпочвени води; увреждане от действия на морски вълни; чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели; злоумишлени действия на трети лица; земетресение; загуба на наем вследствие пожар; гражданската отговорност на застрахования за причинени имуществени вреди на трети лица от застраховано имущество в резултат на настъпили застрахователни събития, покрити по рисковете, включени в застрахователната полица.
По тези условия се считат застраховани и разходите за ограничаване или намаляване на щетите върху застраховано имущество след настъпило застрахователно събитие, вкл. разноските за разчистване на отломки и остатъци от такова имущество.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители