Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
Застраховки за автомобила
A+ R A-

Всички застраховки за автомобила

Застрахователен брокер „Финсейлс“ ЕООД предлага на своите клиенти  задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и доброволната застраховка „Автокаско”. В зависимост от желаното покритие и цена, клиентът може да направи избор от  портфолиото на почти всички общозастрахователни компании, опериращи на българския застрахователен пазар.


„Гражданска отговорност“ на автомобилистите

Обект на застраховане по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. Застраховани лица са собственикът на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законно основание. За трети лица се смятат всички лица, с изключение на лицето, което отговаря за причинените вреди.
Наличието на застрахователен договор се удостоверява със застрахователна полица и знак, който се издава от Гаранционния фонд.  При разсрочено плащане на премия знакът удостоверява и срока, за който е платена застрахователната премия. Със застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите може срещу заплащане на допълнителна премия да се предостави покритие и за трети държави, участващи в системата „Зелена карта”, за което застрахователят издава сертификат „Зелена карта”.

Застраховка „Автокаско”

Застраховката „Автокаско” ви обезщетява при увреждане, кражба или тотална щета на вашия автомобил. Ако станете участник в пътно-транспортно произшествие, автомобилът ви е обект на посегателство от страна на трети лица, ако някой или вие самия причините вреда на колата, ще ви бъдат спестени бъдещите разходи за сервизни и други услуги. Застрахователната премия се определя в зависимост от вида, марката и модела на автомобила, от обема на двигателя, вида гориво, годината на производство на автомобила, от броя на местата и броя на вратите на автомобила.   
Най-общо покритията по този вид застраховка се формират в три основни клаузи. Първата е „Пълно Автокаско” - покрива тотална или частична щета на МПС при пожар, природни бедствия, мълния, експлозия, градушка и други, щети при пътно-транспортни произшествия, както и вандализъм, а в някои компании и тероризъм. Втората е „Частично Автокаско” - покрива тотална или частична щета при ПТП на МПС и третата клауза, т. нар. „Кражба или грабеж на автомобила”, покрива само и единствено посочения риск.
Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители