Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
За Автокаско
A+ R A-

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ ПРИ АВТОКАСКО

Важно е да се знае, че по застраховката „Автокаско“ застрахователят обезщетява застрахования до размера на вредата от настъпилото застрахователно събитие, но не повече от застрахователната сума. В размера на обезщетението се включват и разумно направените разноски за ограничаване и/или намаляване на щетата, разходите за транспортирането на моторното превозно средство, когато то не е в движение до най-близкото място за ремонт или до местодомуването. Възможно е застрахователят да признае и направените разходи за паркинг на МПС до определен брой дни.

При частична щета на застраховано ново МПС, обикновено до четири или пет години от датата на производство, различните застрахователни компании дават възможност на застрахования да избере как да бъде определено застрахователното обезщетение. Това може да стане по представени оригинални фактури от официален сервиз на вносителя; от сервиз, предложен от застрахователя, т. нар. доверен сервиз; от избран от  застрахования сервиз, но в случай че са спазени изискванията за стойност на резервните части, сервизен час и на количеството и стойността на материалите за боядисване или по експертна оценка от вещо лице, оторизирано от застрахователната компания.
При частична щета на автомобил над четири до десет - дванадесет години, при различните компании диапазонът е различен, обезщетението се определя съответно по представени оригинални фактури от доверен сервиз, от сервиз, за който застрахования е получил предварително одобрение от застрахователя, или по експертна оценка.  Обезщетението за автомобили над десет - дванадесет години е само по експертна оценка. В този случай застрахователят прилага овехтяване върху стойността на новия детайл, което варира от 16 до 21%. 
След всяка, платена от застрахователя щета е добре да доплатите към вече внесената премия по застраховката сума в размер на 10% от изплатеното ви обезщетение. По този начин си гарантирате отново вече договорената застрахователна сума, в противен случай при повторна или последваща щета застрахователят ще плати от 10 до 20% по-ниско от калкулираното обезщетение. 
Огледът и описът на щетите се извършва от оторизирани от застрахователя лица, т. нар. вещи лица. Всеки оглед се извърша най-малко от две вещи лица. Задължително се правят снимки на увредените зони на автомобила, след което се заснемат отблизо увредените детайли.  Служителят, извършващ огледа прави опис, в който отбелязва констатираните повреди, липси и степените на уврежданията по МПС, както и съответната степен за ремонт или необходимостта от подмяна на детайла, както и необходимостта от боядисване. След попълване на удостоверението за огледа и заснемането на повереденото МПС документът се подписва от вещите лица и от завеждащия щетата. Извършеният оглед е възможно да не бъде единствен. Възможно е да има щети, описването на които да се направи при повторен оглед по време на ремонта на автомобила. Огледите обаче не могат да бъдат повече от три.
Обикновено застрахователят обявява тотална загуба на МПС, когато разходите за възстановяването му надхвърлят 75% от застрахователната сума или когато с настъпването на последната щета, изплатените до този момент общезщетения надвишават 80% от застрахователната сума. При тотална загуба застрахователят прекратява действието на застрахователния договор като изплаща дължимото обезщетение по експертна оценка, намалено със стойността на запазените детайли или изплаща застрахователната сума, намалена с изплатените до момента обезщетения, като собственикът на увреденото МПС упълномощава застрахователя с нотариално заверено пълномощно да се разпорежда с него. Важно уточнение е, че от дължимото обезщетение се приспадат също така сумите, които застрахованият е получил или му предстои да получи по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на причинителя на вредата. За да получи обезщетение застрахованият следва да представи на застрахователя и документ от КАТ, доказващ че конкретния автомобил е свален от отчет.
В случай на кражба на цяло МПС застрахователното обезщетение се изплаща след прекратяване на следствието или спиране на наказателното производство.  В случаите на противозаконно и впоследствие открито и върнато на собственика МПС застрахователят изплаща обезщетение едва след представяне на документ от компетентните органи, установяващи съответните повреди. По възможност с опис на липсващите и повредени части, детайли и допълнително оборудване. Важно е да се знае, че при откраднато и намерено МПС се изплаща обезщетение по риска „Кражба”.
Обявяването на кражба на моторно превозно средство е свързано с представянето на редица документи и доказателства, за които е важно да имаме информация. Успоредно с уведомяването в съответното полицейско управление за изчезналия автомобил, застрахованият е необходимо да се обади и в съответната застрахователна компания на телефон, посочен в полицата. Застрахователят трябва да бъде информиран за кражбата на автомобила не по-късно от 24 часа от установяването на събитието. При сигнала по телефона следва да се съобщи номера на полица, марката и модела на откраднатия автомобил, регистрационния номер и мястото на събитието. Впоследствие да се изчакат на място екипите на полицейското управление и на застрахователната компания, за да се направи оглед на място. Служителите на застрахователната компания издават документ за регистрираната щета. 
На следващия ден застрахованият трябва да отиде в полицейското управление, за да вземе служебна бележка за извършения оглед, при който е установена кражбата на автомобила, след което да отиде в застрахователната компания и да приложи служебната бележка от полицейското управление, оригиналните полици по застраховки „Каско” и „Гражданска отговорност”, лична карта, свидетелство за управление на МПС, регистрационния талон на автомобила и талона за извършен годишен технически преглед.  Когато свидетелството за регистрация на автомобила е от стария образец и застрахованият обяви, че то е откраднато заедно с автомобила, той представя удостоверение за собственост на МПС от КАТ по месторегистрация. Когато талонът е от новия образец е необходимо да се представят и двете части /малкия талон с основните данни за автомобила и големия талон, съдържащ всички данни за МПС/. Ако малкият талон се е намирал в автомобила, този факт се записва. В случай, че не бъде представен големия талон съществува вероятност застрахователят да откаже изплащане на обезщетение. Застрахованият е длъжен също така да представи всички комплекти ключове, дистанционни за алармата и имобилайзери. Техният брой следва да отговаря на обявените в предложението за сключване на застраховката. В случай, че е застрахована аудио система с падащ панел е необходимо да се представи и този панел, в противен случай застрахователят няма да плати за нея. Ако откраднатото МПС е активно или пасивно маркирано за кражбата следва да се уведоми и фирмата, която е извършила услугата. 
Напоследък в опитите си да привлекат клиенти и да предложат по-атрактивни продукти все повече компании предлагат разширяване на териториалното покритие по застраховката „Автокаско“, без да изискват допълнителна премия за това. При повечето дружества обаче безплатното разширяване на покритието е обвързано с определени условия. Най-често за целта се изисква клиентът да е сключил задължителната застраховка „Гражданска отговорност” заедно със сертификата „Зелена карта” в същото дружество. При друга част от компаниите пък разширението на териториалното покритие е безплатно само в случаите, когато заплатената застрахователната премия по „Автокаско” надхвърля определена сума. Добре е да сте наясно и с това за кои точно държави се отнася покритието по полицата ви. По принцип разширението се прави за територията на Европа - страни, членки на ЕС, и страни, членки на Международното споразумение „Зелена карта”. В обхвата на споразумението влизат Швейцария, Лихтенщайн, Исландия, Норвегия, Андора и Хърватска. Друга подробност, която е добре да проверите, е срещу кои точно рискове сте защитени извън страната. При някои компании част от рисковете, срещу които сте застраховани в България, не попадат в обхвата на защитата за чужбина. Например колата може да е застрахована срещу пожар на територията на страната, но това да не важи за други държави. В такива случаи, за да включите и тези рискове, също ще трябва да платите допълнително или пък да имате „Гражданска отговорност” и „Зелена карта” в същата компания.
В повечето случаи валидността на полицата за чужбина съвпада с тази за България, но има и изключения. При някои компании можете сами да изберете за какъв период да важи допълнителното покритие - например за половин, един, два месеца. При друга част от дружествата пък това е стандартното условие за покритието за чужбина, като обикновено в такива случаи е необходимо и да уведомите предварително застрахователна си компания за това кога ще го ползвате.
Друга важна информация, с която е добре да сте наясно, преди да тръгнете на път, е какво трябва да се направи при настъпване на застрахователно събитие в чужбина. Както и в България, ще ви се наложи да уведомите застрахователя си, така че е препоръчително да се поинтересувате с кого точно можете и трябва да се свържете в случай на необходимост. Сроковете за уведомяване са същите като и при събитие, настъпило на територията на България - 24 часа при „Кражба и грабеж на МПС” и 3 дни за всички останали събития. Както и при застрахователно събитие, настъпило на територията на България, се изискват документи от съответните служби - протокол от КАТ, бележка от РПУ и т. н.
Хубаво е да разберете и подробности за това дали покритието по полицата ви за чужбина включва пътна помощ и при какви условия. В някои компании ползването на такава услуга се заплаща допълнително, докато в други може да е безплатна, но например само за определен брой километри. Ако пък събитието е такова, че автомобилът не може да се придвижи на собствен ход до България, ще се наложи да съгласувате със застрахователя си и извършването на т. нар. провизорен (частичен) ремонт. Добре е да знаете, че обикновено компаниите определят и таван за подобни разходи, който може да е процент от застрахователната сума или пък определена сума, която не трябва да се надвишава.
Важно е да се знае, че в случай на промяна на собствеността на автомобила, новият собственик е длъжен да прехвърли и полицата „Автокаско“ на свое име в рамките на 7 дни, в противен случай полицата се прекратява.
Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители