Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
За Гражданска отговорност
A+ R A-

ЗА РИСКОВЕТЕ ПРИ ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите има социална роля, а именно да обезщети пострадалите трети лица за причинените им имуществени и неимуществени вреди. Това означава, че когато едно лице е виновно за ПТП докато управлява МПС, застрахователят ще изплати щетите на пострадалото от катастрофата лице. Oтделно пострадалият или негови роднини могат да предявят съдебен иск срещу виновното лице /в зависимост от това колко са тежки щетите, които то е причинило/, тъй като в случая то има вина. Застрахователят може да изплати обезщетения на пострадалия, но не предпазва виновния водач от съдебен процес.

В тази връзка е важно да знаете, че правата по договора за тази застраховка са с петгодишна давност от деня на настъпване на застрахователното събитие. Ето защо е важно застрахованият да запази всички документи, които има за ПТП, като например протокол за ПТП, полица за застраховка, резултати от проба за алкохол и т.н., тъй като през този период може да се наложи да се доказва, че е налице валидна застраховка.
Ако пострадате при при пътен инцидент, имате право да предявите иск за обезщетение директно към застрахователя на водача, причинил катастрофата. За целта трябва да имате протокол за пътнотранспортно произшествие от КАТ, както и документи от лекар, удостоверяващи травмата или здравословните проблеми, вследствие на инцидента. Ако виновникът за пътнотранспортното произшествие избяга, служебно се завежда дело срещу неизвестен извършител и обезщетението ще се забави, докато се установи кой е виновникът за злополуката, ако разбира се той бъде открит. При липса на сключена застраховка „Гражданска отговорност”, обезщетението се изплаща от Гаранционния фонд. Фондът изплаща обезщетения за имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания, когато пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България и е причинено от неидентифицирано моторно превозно средство. Гаранционният фонд покрива още имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания и за вреди на чуждо имущество, ако пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България или на друга държава членка и е причинено от моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на Република България и виновният водач няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Фондът плаща и в случаи, когато пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България и е причинено от моторно превозно средство, което е било доставено в Република България от друга държава членка и не е било формално регистрирано в Република България, при условие че събитието настъпи в 30-дневен срок от приемането на моторното превозно средство от приобретателя и виновният водач няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Гаранционният фонд покрива щетите и когато пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България и е причинено от моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на трета държава и виновният водач няма сключена гранична застраховка или сертификат „Зелена карта”. Фондът плаща и в случаи, при които пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България или на друга държава членка и е причинено от моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на Република България и владението върху което е било отнето чрез кражба, грабеж или престъпление по чл. 346 от Наказателния кодекс.
Гаранционният фонд изплаща обезщетения и по задължителната застраховка „Злополука” на пътниците, ако превозвачът не е имал застраховка.
При настъпване на застрахователно събитие - ПТП, застрахованият е длъжен да уведоми своя застраховател за настъпилото събитие в 7-дневен срок. В същия срок застрахователят следва да бъде уведомен и при смяна на собствеността на автомобила. Тъй като в случай на промяна в собствеността на застрахованото моторно превозно средство договорът за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите не се прекратява. Законът обаче позволява новият собственик да прекрати договора със застрахователя на предишния собственик и да сключи по свое желание нов договор с друг застраховател.
Застрахователят има право да иска обратно от причинителя на вредата заплатеното от него, т.е. застрахователят има право на регрес, когато виновният водач е управлявал МПС без валидно свидетелство за правоуправление или когато в кръвта му е открито наличие на наркотични вещества или на алкохол с концентрация над 0.5 промила. Важно е да се има предвид, че ако водачът е напуснал мястото на ПТП се приема, че се е отклонил от проверка за наличие на алкохол или наркотични вещества в кръвта и тогава застрахователят също има право на регрес срещу него.
Застрахователната премия по полицата може да бъде платена еднократно или разсрочено. Броя и размера на вноските се вписват в полицата. Ако не бъде заплатена навреме поредната дължима вноска, застрахователят има право да прекрати застраховката 15 дни след падежа на поредната вноска. Практическите последици от пропускане на срока за плащане са, че застраховката се прекратява автоматично и при настъпване на ПТП виновното лице ще трябва лично да покриете вредите, които е причинил. Също така в този случай ще подлежи и на административна санкция. Глобата съгласно Кодекса за застраховане е в размер на 400 до 600 лв. - за физическо лице и 2000 до 5000 лв. за юридически лица.
В случай, че загубите полицата си е необходимо да се свържете с най-близкия до вас център на застрахователната компания или представителството на застрахователния брокер, от където сте закупили полицата. От служителите на компанията ще получите новоиздаден и заверен дубликат на полицата.
Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители